Kindcentrum

Ons Spilcentrum is een wijkgericht opgezet centrum waarin de partners in goede onderlinge samenwerking alle kinderen van 0 - 12 jaar kansen bieden om zich optimaal te ontplooien.

SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren

Onze partners binnen SPILcentrum Acht zijn:

Peuterzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Dikkie & Dik

De jeugdgezondheidszorg (GGD) en het consultatiebureau

Wij Eindhoven

Basisschool St. Antonius Abt

Wij hebben meerdere keren per jaar een gezamenlijk overleg over de aan ons toevertrouwde leerlingen. Verder zijn, juist door deze contacten, de lijntjes naar elkaar veel korter dan in het verleden. Belangrijke gegevens van kinderen worden juist door die korte lijntjes vlugger met elkaar besproken.
We hebben overleg op managemantniveau, maar ook overleggen wij over de kinderen. U moet hierbij denken aan een goede overdracht van de gegevens, over een gezamenlijk aanbod aan de kinderen, zodat alle kinderen op ons spilcentrum zonder achterstand in groep 3 kunnen starten.

Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving met daarbinnen een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar is dan ook opgenomen in onze gezamenlijke missie.

Verder is er een gezamenlijke visie geformuleerd in de omgang en de zorg voor de kinderen, in de omgang en de betrokkenheid van ouders en in het met elkaar omgaan als professionals.

Naast deze samenwerking zijn we druk doende geweest om te komen tot de realisatie van een plan waarbij we ook in ruimten vorm kunnen geven aan een SPILcentrum