Zorg

Zorg voor de leerling 

U vindt het belangrijk dat uw kind zich goed ontwikkelt, wij ook!

Leerlingvolgsysteem 
Vanuit onze onderwijskundige visie weet u dat elke leerkracht via een planmatige aanpak probeert om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elk individueel kind (adaptief onderwijs). Tot die planmatige aanpak behoort het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de ontwikkeling van een kind. Wij gebruiken het leerling administratiesysteem van ParnasSys. Dit is een totaalpakket aan CITO toetsen voor de basisvaardigheden (lezen, spelling, luisteren, woordenschat, rekenen, wereldoriëntatie), waarmee de school regelmatig kan nagaan in hoeverre een kind zich volgens bepaalde normen ontwikkelt en of het onderwijs mogelijk aangepast moet worden. De resultaten worden per kind vastgelegd in een individueel profiel. Dit maakt het mogelijk per kind en per vormingsgebied de ontwikkeling tijdens de hele schoolperiode te volgen. Via de leerkracht kunt u altijd het individuele profiel van uw kind opvragen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we in de groepen 1-2 het Kijk registratiemodel. In de groepen 3-8 de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). In de groepen 6-7-8 maken we bovendien gebruik van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet). 

Leerlingbegeleiding  
Het is belangrijk dat elk kind goed wordt gevolgd in zijn of haar ontwikkeling en dat problemen of stagnerende ontwikkeling zo snel mogelijk wordt gesignaleerd en aangepakt. Dit geldt ook voor de betere leerling. Primair ligt deze verantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht. Als de leerkracht hierbij hulp nodig heeft van de IB-ers (Intern Begeleiders) kan hij de leerling(en) bespreken in het open spreekuur. Gezamenlijk wordt dan bekeken wat er extra in de groep en mogelijk in de thuissituatie gerealiseerd kan worden. 
Ook de toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem kunnen voor de IB-ers aanleiding zijn de leerkracht aan te spreken wat de reden van de score is en of er geen extra hulp binnen de groep geboden kan worden. Ook hier zal samen gekeken worden naar oplossingen, met mogelijk een handelingsplan waarbij ook ouders betrokken worden. Het is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht deze zaken met de ouders door te spreken. Indien de problematiek hardnekkiger is zal het kind besproken worden in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de directeur, twee intern begeleiders, VVE-coördinator en één remedial teacher. Eens in de drie weken bespreekt het zorgteam de voortgang van leerlingen met achterstanden en specifieke talenten.
In een aantal gevallen wordt een ontwikkelperspectief  opgesteld door de leerkracht, meestal  samen met de IB-er. Het ontwikkelperspectief is een uitgewerkt plan waarmee de groepsleerkracht gaat  werken gedurende een vooraf afgesproken periode. U als ouder wordt hier door de leerkracht over ingelicht. Na afloop wordt bekeken of het plan resultaat heeft opgeleverd en wordt bekeken wat het vervolg is. Ook hier zullen de ouders weer door de leerkracht bij betrokken worden. 
 
Passend onderwijs 
In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best, Son en Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). 
De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elk kind leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Samenwerking met andere scholen of andere instanties kan daarbij ondersteunend zijn en kansen bieden. 
Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl,  vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen.
Indien een leerling een onderwijsbehoefte heeft die vraagt om een plaats binnen het speciaal (basis) onderwijs, dan is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De coördinator toetst de aanvraag procedureel. Indien voldaan is aan de aanvraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en vervolgens afgegeven. 
Voordat een TLV wordt afgegeven, heeft de school van desbetreffende leerling overleg gehad met de ouders. Indien school en ouders besluiten om een TLV aan te vragen vindt er een gesprek plaats tussen de verwijzende school, ouders, de ontvangende school voor speciaal (basis) onderwijs en externe deskundigen. Het doel van dit gesprek is om met elkaar de duur en de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring te bepalen. 
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen met extra onderwijsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. 
Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat  de ondersteuningsmogelijkheden zijn van onze school. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school af kunnen stemmen, anders gezegd of onze school voldoende kan aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. 

Samenvattend is basisschool St. Antonius Abt een veilige en fijne plek voor ieder kind. Wij zien dit  als basis voor alle verdere ontwikkeling. Binnen de hechte dorpsgemeenschap is het belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen de kans krijgen om onderwijs op onze school te volgen. Onze missie is dan ook: “samen bieden we onze kinderen aantrekkelijk en modern onderwijs”. Elk kind heeft hier recht op!