MR

De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een inhoudelijke inbreng op de beleidsvorming probeert te hebben. Hiervoor is nodig dat de MR:

duidelijk meetbare doelen formuleert en hierin prioriteiten stelt en initiatieven neemt
een goed contact onderhoudt met de achterban
evaluatiemomenten inbouwt
controle uitoefent op het uit te voeren beleid
problemen aan de orde stelt
goede afspraken maakt met de directie van de basisschool op welke wijze de MR in de besluitvorming betrokken wordt.
Doelstellingen
Doelstellingen, die aan het reglement te ontlenen zijn: Hierbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.Doelstellingen, die verwant zijn aan een onderwerp: Hierbij denken we aan zorgbreedte, formatieplan, overplaatsingsbeleid, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang etc. Deze onderwerpen moeten steeds opnieuw bezien worden.

Doelstellingen in relatie tot besluitvorming op school: De MR streeft er naar een belangrijke plaats in te nemen binnen het besluitvormingstraject van school, waarbij ook aandacht uitgaat naar de implementatie van besluiten. Hiervoor moet een goed communicatieplan beschikbaar zijn, waar ruimte is voor plenair overleg (directie met het hele team) bouwoverleg (onder- midden- en bovenbouw)en overleg tussen directie en de bouwcoördinatoren. 

Vergaderingen van de MR
De MR komt ongeveer zo'n zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De vergadering is altijd volgens een vast patroon opgebouwd. 

Formeel openbaar overleg
Dit overleg duurt gemiddeld zo'n twee uur en is aansluitend op het informele overleg gepland. Tijdens dit overleg is de directie vertegenwoordigd, meestal is er ook iemand van de oudervereniging en mag er publiek aanwezig zijn. Van de directie wordt verwacht de onderwerpen die op de agenda staan toe te lichten en de MR te informeren over schoolse zaken. De MR kan op basis van de verkregen informatie een advies of een goedkeuring geven over de, in het MR reglement beschreven, onderwerpen. Samen met de directie hopen we dan het beleid een richting te geven die, het liefst, voor alle betrokkenen het beste resultaat geeft. Dat valt niet altijd mee want we hebben soms met tegenstrijdige belangen te maken. Toch proberen we ook in die situatie een eerlijke afweging te maken van ieders belang. Onze publieke tribune is tijdens onze vergaderingen regelmatig goed gevuld en met deze betrokkenheid zijn wij ook erg blij. Het geeft aan dat de onderwerpen die besproken worden leven bij de achterban. De publieke tribune mag komen luisteren naar het overleg. In principe heeft het publiek geen spreekrecht. Dit staat ook zo in het MR reglement. Het publiek kan wel van te voren via de MR leden of via onze mailbox laten weten welke schoolse zaken hen bezig houdt. Het moet hier dan vooral gaan om schoolse onderwerpen die een algemeen belang dienen. Soms maken we een uitzondering en geven we iemand uit het publiek toch spreekrecht. De afspraken over het spreekrecht moeten er mede voor zorgen dat de vergaderingen efficiënt en doelgericht verlopen. Daarbij willen we natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat wij de getoonde betrokkenheid bijzonder op prijs stellen.

Wij hopen dan ook dat ouders/verzorgers en leerkrachten niet zullen aarzelen om MR leden aan te spreken of te mailen naar onze mailbox als ze een onderwerp willen aankaarten dat geschikt is voor een MR overleg.
Email: mr-antoniusabt@skpo.nl