MR

Icon

Description automatically generated 

Rol  

Via medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Medezeggenschap is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de school op de juiste koers vaart en daarbij de stem van de ouders meeweegt bij nieuw of een aanpassing van schoolbeleid. 

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft MR een aantal algemene taken: 

  • Bevorderen van openheid en onderling overleg in de school 

  • Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen 

  • Verslag doen aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overleggen met andere geledingen op school  

 

Icon

Description automatically generated 

Samenstelling  

De MR van St Antonius Abt bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten, en een notulist. Bij elke MR vergadering sluit ook de schooldirecteur aan. 

De samenstelling van de MR wordt bepaald door een verkiezing. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR.  

Er is een aftredingsschema van toepassing voor de leden van de MR. 

 

 

 
 
 

  

Is een rechtenstudie iets voor jou? - Radboud Universiteit 

Rechten  

Initiatiefrecht 

Met het initiatiefrecht kan de MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur, bijvoorbeeld voor het verbeteren van het huidige schoolbeleid.  

Instemmingsrecht 

De MR wordt volgens de WMS altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De MR moet in sommige gevallen om instemming worden gevraagd. Zonder instemmen kan het beleid niet ontstaan of worden gewijzigd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het schoolplan of om onderwijstijd. 

Informatierecht 

Het informatierecht is in de WMS opgenomen als een informatieplicht voor het schoolbestuur. Daarbij gaat het om: 

  • Algemene informatieplicht: alle stukken die de MR nodig heeft en om vraagt 

  • Specifieke informatieplicht: een aantal specifieke stukken die ongevraagd met de MR worden gedeeld, zoals de begroting. 

Adviesrecht 

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de schoolleiding. Het adviesrecht geldt vooral bij onderwerpen die gaan over de organisatie van de school zoals het lesrooster, verbouwing of onderhoud aan de school. 
 

A picture containing silhouette

Description automatically generated 

Formeel openbaar overleg 

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Behalve de directie is er meestal ook iemand van de oudervereniging bij en mag er publiek bij aanwezig zijn. Van de directie wordt verwacht de onderwerpen die op de agenda staan toe te lichten en de MR te informeren over schoolse zaken. De MR kan op basis van de verkregen informatie een advies of een goedkeuring geven over de, in het MR reglement beschreven, onderwerpen. Samen met de directie hopen we dan het beleid een richting te geven die, het liefst, voor alle betrokkenen het beste resultaat geeft. De publieke tribune mag komen luisteren naar het overleg. In principe heeft het publiek geen spreekrecht. Het publiek kan wel van te voren via de MR leden of via onze mailbox laten weten welke schoolse zaken hen bezig houden. Het moet hier dan vooral gaan om schoolse onderwerpen die een algemeen belang dienen.  

Het algemene mailadres van de MR is mr-sintantoniusabt@skpo.nl  

Icon

Description automatically generated 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel 

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van school. Daarom stellen we jullie betrokkenheid en input bijzonder op prijs. Alle vragen, input en/ of ideeën kan je insturen naar
mr-sintantoniusabt@skpo.nl