Kwaliteit

Kwaliteitszorgsysteem.

 

Kwaliteitszorg op SKPO-niveau

De opbrengsten en de schoolontwikkeling van de individuele scholen wordt jaarlijks in kaart gebracht aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van onderwijs, personeel en partnerschap. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling vanuit een integraal karakter bekeken.

 

De 12 kwaliteitsindicatoren zijn:

Leerling – Onderwijs voor de toekomst

1.            De cognitieve eindopbrengsten en de tussenopbrengsten op de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen-wiskunde.

2.            De sociaal-emotionele opbrengsten van de school, waarbij we kijken naar het zelfvertrouwen en het welbevinden van de leerlingen.

3.            De aandacht voor brede ontwikkeling, zoals talentontwikkeling en ontwerpend en onderzoekend leren in de school.

4.            Het leerlingaantal van de school en de tussentijdse uitstroom in het betreffende schooljaar en het marktaandeel van de school in de wijk.

5.            Het aantal leerlingen dat na drie jaar voortgezet onderwijs op het onderwijsniveau zit conform het basisschooladvies.

 

Personeel – Vakmanschap in beweging

6.            Het gemiddelde ziekteverzuim en de verzuimfrequentie van het personeel.

7.            De tevredenheid van het personeel.

8.            De aandacht voor professionele ontwikkeling van het personeel.

9.            Het functioneren van de schooldirecteur.

 

Partnerschap – Samen kunnen en bereiken we meer

10.         De tevredenheid van ouders.

11.         De aandacht voor betrokkenheid van ouders, zoals participatie en educatief partnerschap.

12.         De tevredenheid van partners (bijvoorbeeld SPIL-partners).

 

Jaarlijks worden de resultaten op de bovenschoolse kwaliteitsindicatoren geëvalueerd. De indicatoren geven de school en het bevoegd gezag waardevolle informatie om met elkaar verder aan ontwikkeling te werken. De resultaten op de kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de school- én de organisatieontwikkeling en dienen daarmee als zelfevaluatie voor alle scholen en voor de organisatie.

 

Het streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs en opvoeding is voor de SKPO de dagelijkse inzet. Ons beleid is daarom continu gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Het College van Bestuur heeft als belangrijkste taak de kwaliteit te bewaken, de ontwikkelingen te stimuleren en het vastgestelde beleid uit te voeren. Dit gebeurt in continue samenspraak met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Schoolgebouwen, leermiddelen en andere faciliteiten moeten vanzelfsprekend aan de eisen van deze tijd voldoen. Daarin zullen we dan ook blijven investeren. Maar als het kwaliteit en ontwikkeling betreft, gaan onze belangstelling en zorg vooral uit naar de mensen binnen de organisatie. Wij moeten immers samen onze ambitie uitdragen en gestalte geven. De SKPO blijft daarom ook in haar mensen investeren en biedt schoolleiding en leerkrachten alle mogelijkheden zich verder te ontplooien.

 

Onze school

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in hoofdstuk 7 Meerjarenbeleid. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden.

 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en eindopbrengsten, en de kengetallen onderwijs vanuit Parnassys getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de school specifieke streefdoelen. De gegevens over de sociale vaardigheden verzamelen we via het observatie systeem SCOL (sociale competentie observatielijst) en SAQI (school attitude questionnaire internet). Vermeld dient te worden dat we voor de groepen 1-2 het observatie- en registratiesysteem KIJK! gebruiken. Deze wordt ook gebruikt op de voorschool bij onze SPIL partner.