OV

Naast de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad beschikken we tevens over een oudervereniging. De oudervereniging vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school, waarbij de oudervereniging zich vooral bezighoudt met het bepalen van het beleid inzake de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. De oudervereniging komt elk jaar regelmatig in vergadering bijeen; uiteraard zijn alle geïnteresseerde ouders steeds welkom op deze vergaderingen.

De oudervereniging beheert tevens de ouderbijdragen en neemt deel aan (of organiseert zelf) allerlei activiteiten. De hoogte van de bijdrage aan de oudervereniging wordt elk jaar opnieuw vast gesteld op de jaarvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar. Voor dit schooljaar bedraagt de bijdrage € 47,50 inclusief schoolreis.
Voor vragen kunt u mailen naar: penningmeester@gmail.com

Op genoemde jaarvergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten en uitgaven over het voorafgaande schooljaar en de plannen voor het komende schooljaar. Tevens worden tijdens deze jaarvergadering nieuwe leden gekozen, waarvoor belangstellende ouders zich beschikbaar kunnen stellen. De commissies binnen de oudervereniging bestaan elk uit een aantal ouders en één of meer leerkrachten.

Deze commissies houden zich heel concreet en praktisch bezig met het organiseren en mede-organiseren van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld schoolreis, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, schouwburgbezoek en projecten). Het beleid ter zake wordt uitgezet door de oudervereniging in overleg met het schoolteam; de commissies doen de praktische uitvoering!